värderingar

GUD

Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, sonen Jesus som är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.

MÄNNISKAN

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

FRÄLSNING

Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, [read more] att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata
för oss och uppstod på den tredje dagen. Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa.[/read]

FÖRSAMLINGEN

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap, [read more]växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling,
samt att göra människor till Jesu lärjungar. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus [/read]

BIBELN

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

DOP

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpa sig i Faders, Sonens och den helige Andes namn, [read more]Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning [/read]

NATTVARD

Vi praktiserar Herrens heliga nattvard, då den på Jesus Kristus troende tar emot brödet och vinet som ett uttryck för, [read more]delaktigheten i Kristus och delaktigheten med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen [/read]

ANDEN

Vi tror att dopet i den helige Ande är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden [read more]är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud, vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och att vara ett vittne för Guds rike. Vi tror att den som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor – språk som inte är kända för dem. Vi tror att den helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna tron. Vi tror att Andefyllda troende bär andlig frukt; kärlek, glädje, frid. tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning [/read]

RELATIONER & ÄKTENSKAP

Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet [read more]där Guds tanke är att man och kvinna ska leva tillsammans i lovsång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap[/read]

TIDENS SLUT

Vi tror att Jesus skall komma åter till jorden för att upprätta Guds rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den [read more]som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.[/read]